زانيارى گه شته كه

>زانيارى گه شته كه

نه خشه بكيشه بو گه شته كه ت هيلى ئاسمانى عيراقى هه لده ستيت به دووگه شتى راسته وخو هه موو هه فته يه ك, هه ستان له له نده ن له فروكه خانه ى گاتويكه وه , وه دابه زينيش له فروكه خانه ى به غدادى نيو ده وله تى ده بيت

له نده ن گاتويك- به غداد فروكه خانه ى نيو ده وله تى خشته ى گه شته كان