سه لامه تى تاكه كه سى

سه لامه تى گه شت و فرين

ئاموژگارى بو گه شت كه ران

•  دلنيا به كه گه شتنامه ى موله تى به كارهينانى به سه رنه چووت هه لگرتووه و ئيمزات لى داوهوه فيزات هه يه ئه گه ر پيويستى كرد. پيش ده رچوون لاپه ره ى زانيارى كاتى له ناكاو پربكه ره وه له گه شتنامه كه ت.
•  په ره ى زانيارى قونسلى بخوينه ره وه( ئاگادارى گشتى بو گه شت)
•  وينه يه ك له ريچكه ى گه شته كه ت به جى بهيله, زانيارى له سه ر گه شتنامه كه ت وه فيزا له گه ل خيزانه كه ت يان هاوريكانت له ماله وه بو ئه وه ى بتوانن په يوه نديت پيوه بكه ن له كاتى روودانى رووداوى له ناكاو
•  هه ول بده كارتيكت ده ست بكه ويت كه ناوى ئوتيل, ناونيشان, ژماره ى ته له فونى تيا بيت بو كاتى رووداوى له ناكاو.
دلنيا به كه ته ئمينيكت ده ست بكه ويت پيويستى يه كانى پزيشكيت بگريته وه بو كاتى رووداوى له ناكاو له ده رياكان دا.

سه لامه تى گه شت و فرين

•  دلنيا به له وه ى كه ته كسى يه كى توماركراو بگريت كاتى گه يشتنت, ئه م سه يارانه ئاماده ن له فروكه خانه ى به غدادى نيو ده وله تى.

•  له ياساو نه ريتى ئه و وولاته بزانه كه تو گه شتى بو ئه كه ى. له بيرت بى تو له وولاتيكى بيانيت وه ده كه ويته ژيرياساى ئه و وولاته.

•  جانتاكانت به بى چاوه ديرى به جى مه هيله له شوينه گشتى يه كان وه هيچ پاكه تيك له هيچ كه سيكى نه ناس وه رمه گره. خوت مه خه به رچاوى دز به له به ر كردنى به رگيكى له به رچاو وه خشلى گران وه پاره ى زور له گه ل خوت هه ل مه گره يان كارتى متمانه ته نها بو پيويست نه بيت.

مامه له ته نها له گه ل بريكاره پشت پى به ستراوه كان بكه كاتيك پاره ده گوريته وه يان تابلو ده كريت يان ئه نتيكه بو ئه وه ى دووركه ويته وه له پيشيل كردنى ياساى ناوخويى.