ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى


ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

زيندوو كردنه وه ى هيلى ئاسمانى عيراقى

گرنگى دانى هيلى ئاسمانى عيراقى به گه شته نيو ده وله تى يه كان گه رايه وه بو ژيان دواى شه رله عيراق, به لام دوا ماوه يه كى كورت له گه شته ناوخويى يه كان پله پله هيلى ئاسمانى عيراقى جيگه ى نيو ده وله تى خوى گرته وه بو ئه وه ى دانوستان بكات له گه ل وولاتانى تردا بوده ست به كار كردنه وه ى هيلى نيو ده وله تى. له 30 ئايارى 2003 به ريوه به رى هيلى ئاسمانى عيراقى بلاوى كرده وه كه هيله كانى كومپانياكه ده ست ده كاته وه به خزمه تى نيو ده وله تى به م زوانه. وه گه شته كانى نيوان به غدادو عه ممان ده ستى پى كرده وه له روژى 3 تشرينى دووه مى 2004.

فروكه كانى هيلى ئاسمانى عيراقى جياده كريته وه به لاشه يه كى سپى وه هيليكى سه وز به دريژايى فروكه كه وه ره نگى هيماكه شى سه وزيكى كاله سه ره وه ى فروكه كه دائه پوشى. ره نگه سه وزه كاله كه به رده وام ئه بيت به دريژايى فروكه كه هه تا ئه گاته كلكى فروكه كه.نيشانه كه ى كه هه يه له سه ركلكى فروكه كه بريتى يه له بالداريكى سه وز له ناو بازنه يه كى سپى وه ناوى هيلى ئاسمانى عيراقى هه لكولراوه له ژير بازنه كه دا به ره نگى سپى وه به زمانى عه ره بى. هه مان ناو نه خش كراوه له سه ر په نده ره كانى گه شت كه ره كان له به شى يه كه مى فروكه كه. به به كارهينانى هه مان ره نگ به لام به زمانى ئينگليزى.


ميژووى هيلى ئاسمانى عيراقى

هيلى ئاسمانى عيراقى يه كه مين گه شتى بازرگانى ناوخويى به ريوه برد له دواى روخانى رژيمى سه دام حسين له به غداده وه بو به سره وه 100 گه شت كه رى له سه ر بوو له فروكه ى جورى بوينگ 727-247 له 4 حزيرانى 2005

له سالى 2005 ده ست كرا به كردنه وه ى هيلى نويى تر بو هه ر يه ك له ديمه شق, ئه سته نبول, دوبه ى, قاهيره به لام هيلى له نده ن- به غداد ئه وه به وينه ى ده روازه كردنه وه يه كه به ئاراسته ى ئه وروپا وه ئه م هيله كردنه وه ى هيلى ئه ثينا- به غداديش ده گريته وه.